خاطره ای از دختر خرمشهری که در عمرش کباب نخورده بود
خاطره تکان دهنده از شدت فقر در خرمشهر و آبادان
{$sepehr_media_427729_550_330}