استاد براتی‌پور در گفت‌وگو با «جوان»:
تجلی تبحر شعری حمید سبزواری در شعر انقلاب است

عباسعلي براتي پور، شاعر پيشكسوت شعر آييني در سالروز درگذشت استاد حميد سبزواري درباره سبك‌هاي شعري مرحوم سبزواري به «جوان» گفت: استاد حميد سبزواري در چند شعر چند بعدي كار مي‌كرد، شعر انقلاب، دفاع مقدس، شعر آييني، غزليات و قصاید و شعر آزاد. وي آثار آيني‌اش را بيشتر در غزل و قصيده مي‌سرود.
براتي پور با اشاره به اينكه حميد سبزواري از ديار خراسان بزرگ بود و براي همين زبان شعري‌اش سبك خراساني بود، افزود: البته در سبك هندي هم تعدادي كار داشت. يادم است كه يك سال در ديدار با مقام معظم رهبري شعري در سبك هندي خواند و آقا فرمودند آقاي سبزواري هندي سروديد!
استاد شعر آيیني و مراثي ادامه داد: سبزواري در سرايش مرثيه و شعر مذهبي كمتر از شعر خراساني استفاده مي‌كرد و در شعر آييني بيشتر به شعر عراقي گرايش داشت. براتي‌پور درباره گرايش شاعران بزرگ سبك خراساني به شعر آييني، توضيح داد: ديگر بزرگان شعر خراساني نيز در سرايش غزل به سبك عراقي گرايش بيشتري داشتند مانند مرحوم استاد احمد كمال پور كه از دوستان حضرت آقا بودند و در قصيده از سبك خراساني پيروي مي‌كردند و در غزل كه براي مراثي استفاده مي‌شود از شعر عراقي بهره مي‌بردند، مانند شعر مشهور «اي شمع فروزان! به شبستان كه بودي؟ / ديشب به كجا رفتي و مهمان كه بودي؟» براتي پور در پايان يادآور شد: كمال شعري مرحوم سبزواري مربوط به شعر انقلاب و دفاع مقدس است كه در اين دو شعر صاحب سبك و پيشگام بود. ذوق و تبحر شعري استاد سبزواري در شعر انقلاب تجلي پيدا كرده است.