رهبر انقلاب: مذاکره سمّ است و مطلقاً معنی ندارد
{$sepehr_media_545228_550_330}